Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej jest Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/27, 01-909 Warszawa.

2. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych następuje na zasadach prywatności w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie swoich danych osobowych pod adresem e-mail: gdpr@aurovitas.pl.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia prawidłowe korzystanie z witryny.


§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszej witryny internetowej i związanej z nią usługi.

2. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

3. Dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową są przetwarzane w celu umożliwienia wyświetlania zawartości witryny w urządzeniach użytkowników.


§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim, poza dostawcami usług niezbędnych do prowadzenia i działania witryny internetowej oraz podmiotom z grupy kapitałowej Aurobindo Pharma Ltd., do której należy Administrator.

2. Administrator dopuszcza możliwość przesyłania danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych w takich przypadkach będzie odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub z wykorzystaniem innych instrumentów przewidzianych prawem, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami RODO.


§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do świadczenia usług.


§ 5 PROFILOWANIE


1. Witryna internetowa może korzystać z funkcji profilowania, która polega na dowolnym, zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowania użytkowników.

2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań użytkowników oraz prezentować treści, które najlepiej będą odpowiadały ich potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji, w tym w wyborze języka komunikacji.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
    1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,prawo usunięcia swoich danych osobowych,
    2. prawo przeniesienia swoich danych osobowych,
    3.prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   4. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
    5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    6. prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność i poufność.


§ 7 PLIKI COOKIES

1.
Witryna internetowa używa plików Cookies. Pliki Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Administrator wykorzystuje własne pliki Cookies w celu poprawnego działania witryny, a w szczególności do:
    1. dostosowania zawartości witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
    2. rozpoznania urządzenia użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia witryny internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    3. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
    4. dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami użytkownika;
    5. zapamiętania historii odwiedzonych witryn w serwisie w celu rekomendacji treści;
    6. dostosowania rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3. Administrator wykorzystuje własne pliki Cookies w celu uwierzytelniania użytkownika w witrynie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
    1. utrzymania sesji dla użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła (kiedy wymagane);
    2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
    3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki Cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookies:
    1. Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console), Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;
    2. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia użytkownikowi kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych.

6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmian ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usł Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa

8. W związku z powyższym użytkownik ma do czynienia na naszej witrynie z następującymi kategoriami plików Cookies:
    1. Pliki Cookies, które są sklasyfikowane jako „Niezbędne”, przechowywane są w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do umożliwienia podstawowych funkcji witryny. Niezbędne pliki Cookies są wymagane do włączenia podstawowych funkcji tej witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji w zakresie zgody. Te pliki nie przechowują żadnych danych osobowych. Pliki te są domyślnie ustawione jako „Niezbędny Zawsze aktywny” i użytkownik chcąc korzystać z witryny nie może zmienić tego ustawienia;
    2. Funkcjonalne pliki Cookies pomagają w wykonywaniu niektórych funkcji, takich jak udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje stron trzecich. Pliki te są ustawione domyślnie jako „nieaktywny” i użytkownik może zmienić to ustawienie na „aktywny”;
    3. Analityczne pliki Cookies służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną internetową. Te pliki Cookies pomagają dostarczać informacje na temat wskaźników, takich jak liczba użytkowników, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp. Pliki te są ustawione domyślnie jako „nieaktywny” i użytkownik może zmienić to ustawienie na „aktywny”.
    4. Wydajnościowe pliki Cookies służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga w zapewnieniu użytkownikom lepszego doświadczenia. Pliki te są ustawione domyślnie jako „nieaktywny” i użytkownik może zmienić to ustawienie na „aktywny”.
    5. Reklamowe pliki Cookies służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam na podstawie stron, które odwiedził wcześniej oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowych. Pliki te są ustawione domyślnie jako „nieaktywny” i użytkownik może zmienić to ustawienie na „aktywny”.
    6. Inne nieskategoryzowane pliki Cookies to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w powyższych kategoriach. Pliki te są ustawione domyślnie jako „nieaktywny” i użytkownik może zmienić to ustawienie na „aktywny”.


9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na witrynie internetowej.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki prywatności w witrynie internetowej i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.